Coupon Kado

OFER ENN KOUPON KADO BANN DIMOUNN KI CONTE POU ZOT

Alalila! Enn bon lokazion pou zot gat zot fami oubien zot kamarad avek enn zoli sirpriz. Kapav zot ena enn kamarad ki pe marye.

Kapav zot paran pe fet enn laniverser. Kapav ena enn lot lokazion special.

Asterla, zot kapav ofer zot pros enn vwayaz sirpriz. Zot kapav osi partisip dan lorganizasion enn zoli vwayaz ki zame bannla pou bliye.

Donn zot enn koupon kado Concorde Travel ek les zot lib pou swazir zot destinasion.

Swazir enn foto ek montan ki konvenir zot. Zot kapav met enn mesaz personel lor koupon kado la.

Sa pou fer plis plezir sa dimoun ki zot pe ofer sa kado sirpriz la.

Conditions

  • Koupon kado la pou valab pou enn dire maximal enn-an , apartir dat ki zot finn aste li.
  • Sa koupon kado la, li valab zis kot Concorde Travel.
  • Pa kapav sanz sa koupon kado la pou larzan.
  • Kapav servi sa koupon kado la enn sel fwa.
  • Bann kondision zeneral Concorde Travel aplike kan zot fer enn rezervasion avek enn koupon kado.

RANPLI SA FORM-LA


NIMERO ZIMAZ